Wypełniając obowiązek informacyjny Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) oraz zapisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informujemy co następuje: 

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Bezpieczeństwa i Obrony Narodowej (IBION) z siedzibą w Ostródzie, przy ul. Jana III Sobieskiego 9/238, 14-100 Ostróda, wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS przez SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000487851, posługująca się numerami REGON: 281553965, NIP: 7412126777  

 1. PODMIOT PRZETWARZAJĄCY

Nie dotyczy.

 1. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

IBION przykłada dużą wagę do dbania o bezpieczeństwo przekazywanych nam danych osobowych. Staramy się, by były one przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. 

Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: 

 • ORGANIZACJI ZAWODÓW STRZELECKICH w ramach europejskiej i polskiej ligi PRS, weryfikacji Państwa uprawnień do wzięcia udziału w zawodach sportowych realizowanych zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 
 • PROWADZENIA KORESPONDENCJI w tym komunikacji z uczestnikami zawodów, przesyłania regulaminów, opisu zadań strzeleckich jak również udzielania odpowiedzi na wysyłane do administratora wiadomości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest zapewnienie kontaktu osobom zainteresowanym naszą działalnością oraz prowadzenie komunikacji. 
 • PUBLIKACJI WYNIKÓW uzyskanych przez zawodników w ramach przeprowadzonych zawodów sportowych za pośrednictwem różnych form komunikacji tj. np. strony internetowe, media społecznościowe lub listy zawodników (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
 • Jeśli wyrażą Państwo zgodę, będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe i przekażemy je w celu dodatkowych klasyfikacji prowadzonych w ramach ogólnoświatowej Ligi PRS na stronie http://www.prsrifleseries.com , The European PRS Series https://precisionrifleteamrda.sk/en/prs-series oraz Ultimate Ballistics https://competitions.ultimateballistics.com/results(art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie i w dowolnej formie (np. w ten sam sposób jak ją Państwo wyrazili). Państwa dane osobowe będą przetwarzane, dopóki nie wycofają państwo zgody. 
 • ARCHIWIZACJI materiałów i komunikatów z przeprowadzonych zawodów sportowych wytworzonych przez IBION w ramach prowadzonej działalności stowarzyszenia, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu IBION (art. 6 ust. 1 lit f RODO). 
 • ARCHIWIZACJI materiałów jakim jest udokumentowanie prowadzenia działalności zgodnie obowiązującymi przepisami w tym zasadami rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit c RODO). 
 1. PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres 5 lat. 

 1. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest ono konieczne do realizacji usług świadczonych dla Państwa przez IBION. Państwa rejestracja na zawody na portalu www.prspoland.pl stanowi zawarcie umowy z IBION na wykonanie określonego zadania lub usługi. Do realizacji tych zadań konieczne jest pozyskanie od Państwa określonych danych (w tym danych osobowych). Państwa dane zbieramy w zakresie minimalnym, na okres niezbędny do wykonania umowy lub zgodnie z nałożonym na nas obowiązkiem prawnym wynikającym z przepisów krajowych lub międzynarodowych. 

 1. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE 

Osobie podającej dane osobowe przysługują następujące prawa: 

 • prawo dostępu do danych osobowych; 
 • prawo sprostowania danych osobowych; 
 • prawo ograniczenia przetwarzania; 
 • prawo usunięcia danych osobowych; 
 • wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania; 
 • prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych; 
 • prawo do przenoszenia danych osobowych. 

Możliwość skorzystania z wymienionych praw może być ograniczona przez przepisy odrębne. 

 1. PROFILOWANIE I AUTOMATYCZNE DECYZJE 

Do realizacji swoich usług IBION nie profiluje danych. Jednak do celów realizacji zadań zleconych IBION możemy być zobowiązani przekazać Państwa dane. Mogą one wtedy podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu. Odbywać się to będzie jedynie, jeśli uprawni Nas do tego obowiązujący przepis prawa lub uprzednio Państwo wyrazicie na to zgodę. 

 1. UDOSTĘPNIANIE I PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Jako administrator danych osobowych nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, jeśli użytkownik nie został poinformowany o celu i zakresie powierzania oraz gdy dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub w wyniku postanowienia sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. 

IBION realizując swoje cele statutowe i podejmując działania realizacji zadań publicznych współpracuje z innymi organizacjami, firmami czy podmiotami prawnymi. Koncentrując się na naszej misji i realizacji zadań statutowych część działań organizacyjnych i technicznych zlecamy podmiotom zewnętrznym. Również niektóre z naszych celów statutowych powierzamy podmiotom z nami współpracującymi. 

Przekazywanie danych innym podmiotom 

Zgodnie z Rozporządzeniem RODO, każda taka instytucja czy podmiot, jeśli do realizacji zleconych zadań ma od nas przekazane Państwa dane osobowe, staje się procesorem Państwa danych, które IBION powierza. Macie Państwo prawo do dokładnej informacji, komu i w jakim celu IBION powierzył Państwa dane. Każdy z tych podmiotów ma prawo przetwarzania tych danych tylko w zakresie i w celu, w jakim powierzył te dane IBION.  

Przekazywanie danych organizacjom międzynarodowym lub do państw trzecich 

IBION jest organizacją, która realizuje swoje zadania i cele uczestnicząc aktywnie jako członek, partner lub uczestnik w strukturach międzynarodowych na terenie całego świata. Realizując takie zadanie przekazujemy dane osobowe uczestników wraz z uzyskanymi wynikami do organizatorów czy instytucji, w celu uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, wypełniając zadania członkowskie, umożliwiając naszym zawodnikom współzawodnictwo na arenie europejskiej jaki i ogólnoświatowej. Oznacza to, że w naszej działalności przekazujemy dane osobowe osób fizycznych do państw trzecich, jak również do nas spływają dane zawodników, trenerów czy innych osób zamieszkałych poza UE. Przekazywanie Państwa danych osobowych do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę na takie przetwarzanie.  

 1. SKARGA DO ORGANU NADZORU 

Osoba, która podała dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 1. KONATAKT Z ADMINISTRATOREM 

Jeśli macie Państwo pytania dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych lub niniejszej Klauzuli Informacyjnej to prosimy o kontakt pod adresem: info@prspoland.pl